ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet”

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet”
อบรมฟรี ‼️ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อบรมที่ทำกิจกรรมครบร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
➡️ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Learning Space ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร KB)
📍สมัครได้ที่ https://training.buu.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม