ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานตำแหน่งวิชาชีพของสายสนับสนุน

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญพี่น้องชาวสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัย 📍เรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจการทำงานตำแหน่งวิชาชีพของสายสนับสนุน” เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และความมั่นคงของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
🧑🏻‍💻“สายสนับสนุนต้องการอะไร? เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ”
“เพราะทุกคนล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบ้านหลังนี้”
📌ตอบแบบสอบถามงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11๘ฮ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิจัยครั้งนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลชื่อ นามสกุล ชื่อของส่วนงานต้นสังกัดของผู้สมัครใจตอบแบบสอบถามโดยเด็ดขาด ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ได้การรับรองเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
สภาพนักงาน 🙏💖ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า ร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัยฯ ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ