ขอเชิญเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไป  จึงกำหนดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา”  เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1  สาขาการจัดการเรียนรู้                                                                                จำนวน  1  คน

1.2  สาขาการวิจัย                                                                                              จำนวน  3  คน

       1.2.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          จำนวน  1  คน

       1.2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        จำนวน  1  คน

       1.2.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                     จำนวน  1  คน

1.3  สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น                                                         จำนวน  2  คน

       1.3.1 การสร้างสรรค์                                                     จำนวน 1 คน

       1.3.2 การประดิษฐ์คิดค้น                                               จำนวน  1  คน

1.4  สาขาการบริการวิชาการ                                                                              จำนวน  1  คน

1.5  สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                       จำนวน  1  คน

1.6  สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ                                                  จำนวน  1 คน

1.7 สาขาคนดีศรีบูรพา                                                                                       จำนวน  1 คน

สามารถยื่นประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่งานสภาพนักงาน ช่องทางวิธีการสมัคร หรือเสนอชื่อ ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง หรือ
2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ โดยมีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับรองอย่างน้อย 3 คน หรือ
3. ส่วนงานเสนอชื่อ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน)

โดยขอให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบเสนอประวัติและผลงานที่กำหนด แล้วส่งเอกสารประวัติและผลงาน จำนวน 1 ชุด ที่สภาพนักงาน ชั้นที่ 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคา ภปร) และสแกนเอกสารทั้งหมด  ส่งที่อีเมล : senate@buu.ac.th ภายในระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานที่นี่