ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น.
ณ ห้อง PJ 301 อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)