“ความเครียดคือภัยแฝง”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566   #ความเครียดคือภัยแฝง   ภาวะเครียด….ความเครียด ส่งผลให้เกิดการป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้เขียนท่านได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ  “ความเครียด คือภัยแฝง”  มีผลต่อจิตใจและร่างกายอย่างแท้จริง ดังคำกล่าวที่ว่า  “อโรคยา ปรมา ลาภา…การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อร่างกายได้ เช่น มีภาวะหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น การหายใจ เร็วขึ้น ม่านตาขยาย ฯลฯ

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา