การจัดอบรม “พลิกแนวคิดการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน จัดโครงการอบรม “พลิกแนวคิดการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการเขียนหนังสือและตำราของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาให้กับนิสิต รวมถึงการเผยแพร่ความรู้จากหนังสือและตำราสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นโครงการอบรมครั้งนี้ จึงตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับคณาจารย์ได้มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ในการเขียนหนังสือและตำรา ซึ่งรวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การจัดทำตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอันจะพัฒนาการเขียนเพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคตได้อีกด้วย
✅ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา (อบรมผ่านระบบออนไลน์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฯ ที่มีจำนวนประมาณ ๒๔๐ คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรฯ ในหัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น