ภาพกิจกรรมบรรยาย Update2566ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คนทำงานที่เป็นผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมบรรยาย “Update? 2566 ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คนทำงานที่เป็นผู้ประกันตน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ให้กับคณาจาารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
💛 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้