ประวัติความเป็นมา

ประวัติสภาพนักงาน

                            เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๓๘ บัญญัติให้มีสภาพนักงาน จึงมีผลทำให้สภาอาจารย์ (Faculty Senate Council) เดิม ต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นสภาพนักงาน โดยในระยะแรกประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาพนักงานและสมาชิกสภาพนักงานจนกว่าจะได้มาซึ่งสภาพนักงาน และต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาพนักงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้ได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาพนักงาน จำนวน ๓๓ คน โดยแยกเป็นสมาชิกประเภทส่วนงาน จำนวน ๒๓ คน สมาชิกประเภทคณาจารย์ จำนวน ๕ คน และสมาชิกประเภทมิใช่คณาจารย์ จำนวน ๕ คน มีการประชุมสภาพนักงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอธิการบดีทำหน้าที่ประธานในการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภาพนักงาน ต่อมาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแรก) ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว จึงมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และต่อมาได้มีการปับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง จึงมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีสมาชิกสภาพนักงาน

ชุดที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

ชุดที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

ชุดที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓

ชุดที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖

หน้าที่ของสภาพนักงานตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย

(๒) ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย

(๓) ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย

(๔) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

สัญลักษณ์ของสภาพนักงาน

ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนถึงภารกิจของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นศูนย์กลางในการ ⭐️”เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ” ⭐️ ให้กับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเท่าเทียม และเพื่อการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ และพลังการทำงานของสมาชิกสภาพนักงานทุกคน

💡ออกแบบโดย
🔶อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ที่ 1 สมาชิกสภาพนักงาน สังกัด คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
🔶นายธรรมศักดิ์ สงกา สมาชิกสภาพนักงาน สังกัด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา