วิสัยทัศน์และพันธกิจ

◊วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาคมเพื่อการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

◊พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย

3. ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย

4. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมูพนักงานมหาวิทยาลัย

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย