โครงสร้างสภาพนักงาน

ประธานสภาพนักงาน

 

สมาชิกสภาพนักงานประเภทที่ 1           สมาชิกสภาพนักงานประเภทที่ 2              สมาชิกสภาพนักงานประเภทที่ 3

    (จำนวน 34 คน)                                 (จำนวน 5 คน)                                     (จำนวน 5 คน)

 

 

 

หมายเหตุ

สมาชิกประเภทที่ ๑ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการซึ่งเป็นคณาจารย์ หรือพนักงานสนับสนุนวิชาการของแต่ละส่วนงาน

สมาชิกประเภทที่ ๒ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการซึ่งเป็นคณาจารย์สังกัดส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกประเภทที่ ๓  คือ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการซึ่งเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการสังกัดส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา