สาขาการวิจัย

สาขาการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น

รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2548

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2549

นางสาวลัดดา วิทยประภารัตน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ. 2550

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2551

อ.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552

ดร.จอมใจ สุกใส

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2553

สาขาการวิจัย

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2547

ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2555

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2556

ผศ.ดร.วิเชียร ชาลี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.  2557

รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2558

 

สาขาการวิจัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

คณะสหเวชศาสตร์

พ.ศ. 2559

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

คณะสหเวชศาสตร์

พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่

คณะสหเวชศาสตร์

พ.ศ. 2563

รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

พ.ศ. 2564

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2565

 

สาขาการวิจัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

 

รศ.ดร.กิดาการ สายธนู

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2565

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

 

สาขาการวิจัย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2562

ดร.เด่นชัย ปราบจันดี

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2564

ดร.พีร วงศ์อุปราช

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

พ.ศ.2565

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

พ.ศ. 2566

 

 

 

 

.