สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

สาขาผลงานประดิษฐ์คิดค้น

อ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2544

ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ.2547

 

สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ

คณะอัญมณี

พ.ศ. 2554

ผศ.ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2556

ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2557

อ.อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2558

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2560

 

สาขาการประดิษฐ์คิดค้น

ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2565

รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

 

สาขาการสร้างสรรค์

รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2565

ดร.มิยอง ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2566