สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

สาขาผลงานประดิษฐ์คิดค้น

อ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2544

ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ.2547

 

สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ

คณะอัญมณี

พ.ศ. 2554

ผศ.ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2556

ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2557

อ.อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2558

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2560

 

สาขาการประดิษฐ์คิดค้น

ผศ.ดร.ยุภาพ สมีน้อย

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563