สาขาการบริการวิชาการ

ผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการวิชาการ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2543

รศ.สุชาติ เถาทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2544

ผศ.สุวิทย์ จิระมณี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2545

รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2548

รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2549

 

ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2550

อาจารย์เสรี ขิโนดม

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2551

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

วิทยาลัยพาณิชศาสตร์

พ.ศ. 2552

รศ.ดร.รัชนี สรรเสิญ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2553

ผศ.พัชนี นนทศักดิ์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2554

 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

คณะโลจิสติกส์

พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2556

ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2559

 

พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2560

ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2561

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

คณะสหเวชศาสตร์

พ.ศ. 2562

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

 

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566