สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ไพพรรณ อินทนิล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2543

 

อ.ประดิษฐ์ อินทนิล

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

พ.ศ. 2546

 

อ.ชูชาติ พิณพาทย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2547

อ.สัญชัย เอื้อศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2549

อ.อภิรักษ์ ชัยปัญหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2551

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552

 

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

คณะดนตรีและการแสดง

พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.พิชามญชุ์ ปุณโณทก

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2562

อ.นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

พ.ศ. 2563

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2565

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

คณะดนตรีและการแสดง

พ.ศ. 2566