สาขาคนดีศรีบูรพา

สาขาคนดีศรีบูรพา

นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2560

 

รศ.ดร.สุวรรณา จันทรประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2561

 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์

สำนักงานบริการวิชาการ

พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

พ.ศ. 2564

 

นางบังอร สัตยวณิช

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2565

 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566