สาขาคนดีศรีบูรพา

สาขาคนดีศรีบูรพา

นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2560

 

รศ.ดร.สุวรรณา จันทรประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2561

 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2562

 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์

สำนักงานบริการวิชาการ

พ.ศ. 2563

 

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

พ.ศ. 2564