สาขาการจัดการเรียนรู้

สาขาการสอน

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2543

รศ.กาญจนา มณีแสง

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2544

ผศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2545

รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2545

ผศ.นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2547

 

อาจารย์สุวรรณี มหากายนันท์

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2548

ผศ.ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2549

รศ.ทัศนีย์ ทานตวณิช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2550

รศ.นฤมล ลี้ปิยะชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2551

ผศ.ปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552

 

ผศ.ดร.สมโภชน์ เอนกสุข

คณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2553

ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2554

 

สาขาการจัดการเรียนรู้

รศ.ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2555

รศ.ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2556

รศ.ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2565