ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565

สาขาการจัดการเรียนรู้

สาขาการวิจัย

สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

สาขาการบริการวิชาการ

สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ

สาขาคนดีศรีบูรพา

รายละเอียดและแบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

1. ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563

2. ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

3. ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2565

4. ข้อมูลเบื้อต้นในการเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

5. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาสังคมศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

สาขารับใช้สังคม

 

 

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ/

พนักงานสายสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง