เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๖๕๑

คุณคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 และประชุมสมัยสามัญ ปขมท. ครั้งที่ 83 (2/2561) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันนี้ อ.ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน) พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงานและทีมงานให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหาร ปขมท.