ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงานจัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระ...

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ค...

สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2...

ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพารวมใจปล...

สภาพนักงาน ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมห...

โครงการ Happy Heart : ปันน้ำใจ...

สภาพนักงานได้มอบเงินบริจาคและจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โครงการ Happy Heart : ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ ส่งน...

ต้อนรับคณะกรรมการสภาพนักงานจาก...

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ว...

ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ...

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่...

งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวั...

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดงานเชิด...

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...

ชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุข...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณพลชัย ไชยอินทร์...