ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ...

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่...

งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวั...

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดงานเชิด...

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...

ชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุข...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณพลชัย ไชยอินทร์...

เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริห...

คุณคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ป...

งานมหาวิทยาลัยแห่งความรัก

BUU Senate23 กุมภาพันธ์·Amphoe Muang Chon Buri·สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน...

งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 อ.สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพน...

สภาพนักงานมอบช่อดอกไม้แสดงความ...

ารประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาสต...

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน เยี่ยมเยียนผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิท...