งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รั...

สภาพนักงานได้จัดโครงการงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัล "รัตนบู...