โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน เยี่ยมเยียนผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิท...

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุยเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรมหาวิทยา...

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รั...

สภาพนักงานได้จัดโครงการงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัล "รัตนบู...