แบบฟอร์มมเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้ร...

แบบฟอร์มมเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "ร...

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานส...

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงงาน

โครงการสภาพนักงานสัญจรมหาวิทยาลัยบูรพา ว...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุ...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ...

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้แก่...

ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวาย...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที...

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาค...

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการพิ...

ประกาศวันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแ...

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่...

ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอม...

ประกาศวันที่ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : BUU Senate