สภาพนักงานขอแสดงความยินดีคุณเอื้อมพร ศิร...

 สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอื้อมพร ศิริธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความต้องการด้านค่าตอ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานร่วมกับทีมงานนโยบายค่าตอ...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมค...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับคุณบังอร สัต...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 12 ประจำเดือนเมษายน ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ...

สภาพนักงานขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านค่าต...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมค...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม. 2561. ณ ห้องประชุม 903. ผศ.ดรวิทวัส. แจ้งเอี่ยม. ป...

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานส...

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงงาน

โครงการสภาพนักงานสัญจรมหาวิทยาลัยบูรพา ว...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุ...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ...

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้แก่...

ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวาย...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที...

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน