ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

     มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงษ์ไทย ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการนี้ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท. แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา และ ศ.ดร.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพา สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพกายและใจ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Posted in Uncategorized | Leave a comment