ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขานวัตกรรมการประมง ภายใต้แบรนด์ “รางวัลไทย” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
ผลงาน “นวัตกรรมการเลี้ยงแม่พันธุ์กั้งตั๊กแตนหางจุดให้วางไข่ในกล่องแยกเดี่ยวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน” จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย