สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดี กับผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565 🎉
————————————

1. สาขาการจัดการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี – คณะพยาบาลศาสตร์

2. สาขาการวิจัย

2.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.พีร วงศ์อุปราช – วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล – บัณฑิตวิทยาลัย
2.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ – คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

3.1 การสร้างสรรค์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ – คณะศึกษาศาสตร์
3.2 การประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ – คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. สาขาการบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ – คณะวิทยาศาสตร์

5. สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร แสงสว่าง – คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ

นายอัฐพร โสวัตร์ – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

7. สาขาคนดีศรีบูรพา

นางบังอร สัตยวณิช – คณะแพทยศาสตร์
✨✨ผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกท่าน จะเข้ารับมอบเข็ม ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”
ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 67 ปี” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
💕️ และเข้าร่วม “งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็น วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา🎊💐🎉