เจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (วันที่สองของการประชุม) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
📌ณ ห้องประชุมแสนสุข 5 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
💟รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565
🧡🙏ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหลักของ EEC”
🌟อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงาน ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้
✨✨ผู้เข้าร่วมประชุมจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา: ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขาธิการสภาพนักงาน อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 2 ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 4 พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงาน ให้การต้อนรับผู้เข้าประชุม ปอมท. และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว