แข็งแกร่งและยืดหยุ่น_สำคัญอย่างไรในศตวรรษที่21

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2565 #แข็งแกร่งและยืดหยุ่น_สำคัญอย่างไรในศตวรรษที่21 ทัศนคติหรือทักษะที่สำคัญต่อการปรับตัวของคนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า Antifragile Mindset หมายถึง แนวคิดที่ช่วยทำให้เรามีความสามารถที่ทนทานแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเมื่อเจอกับสถานการณ์ความเปราะบางต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต และสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างรู้ทัน…. บทความนี้ผู้เขียนท่านได้รวบรวมจากหลากหลายแหล่งข้อมูลและจากประสบการณ์ตรงของท่านเองทั้งที่สำเร็จและผิดพลาดตามสถานการณ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญ นำมาแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกคน

Cr: ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล สมาชิกสภาพนักงาน อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา