ประกาศ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอนำประกาศ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. มาเผยแพร่ให้กับประชาคม ม.บูรพา
📍ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. มีมติจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566