ขอแสดงความยินดีกับนายสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ นักสุขศึกษา ระดับ ชำนาญการ สังกัด ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 “ด้านบริการดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน นายใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 นางสุนันทา อินทเจริญ รองเลขาธิการสภาพนักงานคนที่ 2 ดร.จิตรา ตีระเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1 สภาพนักงาน พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้