กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  ดังนี้

กิจกรรม วัน – เวลา

สถานที่

๑. รับสมัคร

 

วันที่ ๑๐-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวัน เวลาราชการ

สำนักงานสภาพนักงาน ห้อง ๒๑๓    ชั้นที่ ๒ สำนักงานอธิการบดี  (อาคาร ภปร)
๒. ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัคร

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานของแต่ละส่วนงาน
๓. การลงคะแนนเลือกตั้งฯ

  วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

          เวลา  ๐๙:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.

สำนักงานของแต่ละส่วนงาน
๔. นับคะแนน

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

      เวลา ๑๕:๐๑ น. เป็นต้นไป

– หน่วยนับคะแนนของแต่ละส่วนงาน

– โถงชั้นล่าง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)

๕. ประกาศผลการเลือกตั้งฯ

  วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานของแต่ละส่วนงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม