รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

 ผศ.สุชาติ เถาทอง

อาจาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประจำปี 2551

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประจำปี 2564

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

 

 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

รางวัลด้านบริหารดีเด่น

ประจำปี 2553

ดร.ธิดารัตน์ น้อยรักษา

รางวัลด้านวิชาชีพดีเด่น

ประจำปี 2554

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต

รางวัลเกียรติยศ

ด้านบริหารดีเด่น

ประจำปี 2557

นายสมชาย ทองสุข

รางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น

ประจำปี 2559

 

 นางสาวบังอร สัตยวณิช

รางวัลเกียรติยศ

ด้านบริการดีเด่น

ประจำปี 2560

 

นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง

รางวัลด้านบริหารดีเด่น

ประจำปี 2561

ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

รางวัลด้านวิชาชีพดีเด่น

ประจำปี 2564

นายสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์

รางวัลด้านบริการดีเด่น

ประจำปี 2565

 

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ผศ.สุดสายชล หอมทอง

ประจำปี 2561