หน้าแรก

Slider
Slider

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

'Harmony in diversity'

'เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ'

รศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!