สิทธิ_การฟ้องคดีปกครองได้เมื่อใด

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566  “สิทธิ_การฟ้องคดีปกครองได้เมื่อใด”

สารสภาพนักงานฉบับนี้ ผู้เขียนท่านมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีปกครองมาเผยแพร่ต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทราบถึงสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหรือต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ตามที่กฎหมายกำหนดและหากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หากยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจริงจึงต้องมีหลักการที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น หลักประกันในการใช้สิทธิทางศาล จะกระทำได้โดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น