ดาวน์โหลด

รายละเอียดการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

  1. ระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (อ่านรายละเอียด คลิก)
  2. ประกาศ ปอมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 (อ่านรายละเอียด คลิก)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่านรายละเอียด คลิก)
  4. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ลำดับที่ รายการแบบเสนอชื่อ

ดาวน์โหลด

Word File

ดาวน์โหลด

PDF File

1

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

คลิก

คลิก

2

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คลิก

คลิก

3

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขาสังคมศาสตร์)

คลิก

คลิก

4

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขามนุษยศาสตร์)

คลิก

คลิก

5

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขาศิลปกรรมศาสตร์)

คลิก

คลิก

6

แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (สาขารับใช้สังคม)

คลิก

คลิก