รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

 

 

 

 

 ผศ.สุชาติ เถาทอง

อาจาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

 

 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

 

 

 

 

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

รางวัลด้านบริหารดีเด่น

ประจำปี

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต

รางวัลเกียรติยศ

ด้านการบริหาร

ประจำปี 2557

นายสมชาย ทองสุข

ลูกจ้างประจำดีเด่น

ประจำปี 2559

นางบังอร สัตยวณิช

รางวัลเกียรติยศ

ด้านการบริการ

ประจำปี 2560

 

 นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง

รางวัลด้านการบริหารดีเด่น

ประจำปี 2561

 

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

 

 

 

ผศ.สุดสายชล หอมทอง

ประจำปี 2561