สาขาการบริการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ

สาขาการบริการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ

นางสุนันทา อินทเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2543

นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2544

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2545

นายชาดล เมฆประดับ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2546

นางสายสุณี ฤทธิรงค์

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2547

 

นางเล็ก จันทร์สะอาด

สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2549

นายเกษตรพันธุ์ ชอบทำกิจ

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2550

นางศิวไลซ์ คนฉลาด

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2551

นางวธัญญา ลุนชัยภา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552

นางสาวเกสร จันทรสำนักหอสมุด

พ.ศ. 2553

 

นางนิตยา ปานเพชร

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2554

นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2555

นางประภาสิริ ประชาพิทักษ์กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2556

นายวิศรุต คงสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2557

นางบังอร สัตยวณิช

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2558

 

นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2559

ภ.ญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2560

นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2562

นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ

สุรนาถวัชวงศ์

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2563

 

นางสาวขันทอง สุขผ่อง

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2564

นายอัฐพร โสวัตร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

พ.ศ. 2565

ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566