สาขาการบริการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ

สาขาการบริการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ

นางสุนันทา อินทเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2543

นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2544

นาววันทนา กิติศรีวรพันธุ์

สำนักหอสมุด

พ.ศ.2545

นายชาดล เมฆประดับ

คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2546

นางสายสุณี ฤทธิรงค์

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2547

นางเล็ก จันทร์สอาด

สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2549

 

นายษตรพันธุ์ ชอบทำกิจ

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2550

นางศิวไลซ์ คนฉลาด

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2551

นางวธัญญา ลุนชัยภา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552

นางสาวเกษร จันทร

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2553

นางนิตยา ปานเพชร

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2554

นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2554

 

                 

ภก.ญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2560

นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล

สำนักหอสมุด

พ.ศ. 2562

นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2563

 นางสาวขันทอง   สุขผ่อง

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2564