การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยให้ทุกส่วนงานห...

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ...

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงาน...

ประกาศวันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานของส่วนงาน นั้นบัดนี้ การเลือกตั้งซ่อมฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที...

ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน