แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่โครงการ “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข”

สภาพนักงาน ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่โครงการ “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” จึงขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่รักทุกท่าน ร่วมกันตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่: SCAN QR CODE หรือhttp://...

ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เชิญชวนส่งมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ส่งมอบได้ที่สภาพนักงาน ชั้น ๒ อาคาร ภปร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓าคม ๒๕๖๓ 

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อเสนอเข้...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ฯ ในด้านต่างๆ ๕ ด้าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขม...

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง และสมาชิกสภาพนักงานได้นำเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลชลบุรี โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

ประกาศวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ...

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย ผศ.สุดสายชล หอมทอง นางเอื้อมพร ศิริธรรม และนางศิรินาฏ แม้นเหมือน เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกัน

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกัน เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนให้กับผู้ปฏิบัต...

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

HappyYear. NewYou. NewYields. ปีใหม่ ตั้งใจใหม่ ทำอย่างไร ให้สำเร็จ

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เริ่มต้นปี ๒๕๖๓ กับ HappyYear. NewYou. NewYields. ปีใหม่ ตั้งใจใหม่ ทำอย่างไร ให้สำเร็จ เริ่มต้นปีใหม่เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นหาสิ่งใหม่หรือสานต่อสิ่งที่ดีที่ได้ทำไว้แล้วในปีที่ผ่านมา เริ่...

ประกาศวันที่ : 21 มกราคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

บ๊าย บาย LTF

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฉบับนี้มาพร้อมกับสาระน่ารู้ด้านภาษี หลายท่านคงพอได้ยินมาบ้างแล้วว่าในปี ๒๕๖๓ การลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ท่านสามารถลงทุนต่อไปได้ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภา...

ประกาศวันที่ : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

พหุกิจของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ฉบับนี้มาพร้อมกับสาระน่ารู้ด้านการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการภายใต้กระทรวงใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อกระทรวงที่สังกัดเท่านั้น แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ควรพิจารณาถึงการปรับเปลี่ย...

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

แบบเสนอประวัติและผลงานรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบเสนอประวัติและผลงานรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ....

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะไทด์ ร...

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงานจัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระ...

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ค...

สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2...