งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๓” จำนวน ๗ สาขาดังนี้๑. สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๒. สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ๓. สาขาการประดิษฐ์คิดค้น กลุ่มสาขาการประดิษฐ์คิด...

ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาฝากประชาสัมพันธ์โครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" การจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา โดยโครงการนี้มีการจ้างงานอะไรบ้าง ศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อบังคับมหาวิทย...

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ได้ที่ http://personal.buu.ac.th หากมีข้อคิดเห็นเพ...

ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัย ตามมาตรา 19(5)

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน เป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้นที่ ๒ สำ...

ประกาศวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน ได้เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยดิจิทัล โด...

ประกาศวันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา

สภาพนักงานได้จัดกิจกรรม Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาพนักงานได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้จากการรับบริจาคจากทุกท่านส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ...

ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สารสภาฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ได้กล่าวถึง “บทบาทของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาพนักงานครั้งแรก เมื่...

ประกาศวันที่ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ข้าวพื้นเมืองและสารต้านอนุมูลอิสระ

สารสภาพนักงาน (ข้าวพื้นเมืองกับสารต้านอนุมูลอิสระ)สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ "วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง"

ประกาศวันที่ : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ทำเนียบรัตนบูรพา

ทำเนียบรัตนบูรพา

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความรัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ...