เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน

เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน https://burapha-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirinat_buu_ac_th/Ep6PWGnfxoVIoiT9PUiUp9UBnPyH0gHn3EWj4rmVaFyH8Q?e=fX5a4G

ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม

สมาชิกสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจความผูกพันองค...

ภาพนักงาน ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจความผูกพันองค์กร สมดุลชีวิต และความสุขของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒ ได้ที่ link url:Bit.ly/Happybuuหรือ SCAN QR CODE และ password คือ happybuu ทั้งนี้ตั้ง...

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชน ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...

ประกาศวันที่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine...

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน นำผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน(Routine to Happiness: R2H)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ ก...

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

พื้นที่ปลอดภัย: กล้า เรียนรู้ เติมเต็ม พัฒนา

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนว่า ชีวิตที่ปล่อยไปตามกระแสของสัญชาตญาณนั้น บางครั้งก็ทำให้มีความสุข บางครั้งทำให้เกิดความทุกข์ เมื่อมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยง...

ประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

สีของอัญมณีกับพลังแห่งการบำบัด

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562 ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ดี และน่าค้นหา “สีของอัญมณีกับพลังแห่งการบำบัด” อัญมณีแต่ละสีจะให้ความรู้สึก และพลังงานในการบำบัดที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแตกต่างกันอย่างไร เรามาหาคำตอบกันค่ะ

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

Disrupt

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562 ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Disrupt” 

ประกาศวันที่ : 11 เมษายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงานจัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระ...

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ค...

สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2...

ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพารวมใจปล...

สภาพนักงาน ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมห...