สภาพนักงานขอแสดงความยินดีคุณเอื้อมพร ศิริธรรม

 สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอื้อมพร ศิริธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความต้องการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานร่วมกับทีมงานนโยบายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลได้ชี้แจงถึงแนวทางของ “สภาพนักงาน...กับการวางแผนระบบการให้สวัสดิการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย”โค้งสุดท้ายกับการตอบแบบสำรวจความต้องการด...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2561 ฉบับนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสภาพนักงาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท...

ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาพร้อมข่าวสาร ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...

ชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุข...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณพลชัย ไชยอินทร์...

เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริห...

คุณคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ป...