การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ...

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงาน...

ประกาศวันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานของส่วนงาน นั้นบัดนี้ การเลือกตั้งซ่อมฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงานแทนตำแหน่งที...

ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พศ.2560 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดงานและให้...

ประกาศวันที่ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : BUU Senate