หน้าแรก

Slider
Slider

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

'Harmony in diversity'

'เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ'

รศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม “Composite Manufacturing and Innovation” โดยคณะวิทยากรจาก Cobra International Co., Ltd.
21 ก.ย. 2565 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังเสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม”
15 ก.ย. 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยโครงการพื้นฐานภาครัฐ สนับสนุนทุนสำหรับ วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการในการใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ”
1 ก.ย. 2565 ทะเบียนขอปลดล็อคชั่วคราว ของบัญชีอีเมล @go.buu.ac.th
1 ก.ย. 2565 บริจาคหนังสือ…ส่งต่อหนังสือเล่มเก่า
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!