หน้าแรก

Slider
Slider

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

'Harmony in diversity'

'เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ'

รศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พ.ย. 2565 ขอเชิญเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2566
8 พ.ย. 2565 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานตำแหน่งวิชาชีพของสายสนับสนุน
8 พ.ย. 2565 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet”
19 ต.ค. 2565 ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
6 ต.ค. 2565 เชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!