สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงงาน

โครงการสภาพนักงานสัญจรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุยเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงนโยบายการทำงานจากประธานสภาพนักงาน และรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรในด้านความก้าวหน้าในสายงาน ส...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย...

ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน เยี่ยมเยียนผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิท...

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุยเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรมหาวิทยา...

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รั...

สภาพนักงานได้จัดโครงการงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัล "รัตนบู...