การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2561 ฉบับนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสภาพนักงาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับคุณบังอร สัตยวณิช

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 12 ประจำเดือนเมษายน 2561 ฉบับนี้มาพร้อมกับข่าวดี สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับ คุณบังอร สัตยวณิช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านค่าตอบแทนและสว...

สภาพนักงานขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลิ้งค์http://bit.ly/BenefitsBUU1

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...

ชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุข...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณพลชัย ไชยอินทร์...

เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริห...

คุณคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ป...