แบบฟอร์มมเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มมเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงงาน

กิจกรรม

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน เยี่ยมเยียนผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิท...

โครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทย...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุยเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรมหาวิทยา...

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รั...

สภาพนักงานได้จัดโครงการงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัล "รัตนบู...