ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง

สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศ...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป อ...

ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีคุณเอื้อมพร ศิริธรรม

 สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอื้อมพร ศิริธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท...

ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาพร้อมข่าวสาร ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวั...

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดงานเชิด...

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...

ชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุข...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คุณพลชัย ไชยอินทร์...