หน้าแรก

Slider
Slider

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

'Harmony in diversity'

'เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ'

ผศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 มิ.ย. 2564 การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์ สร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตคนทำงานอย่างไร”
3 พ.ค. 2564 ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา”
3 พ.ค. 2564 ขอเชิญชวนข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Happy Money Happy Retirement… เพิ่มไว้ใช้ในวันเกษียณ”
15 มี.ค. 2564 ปอมท. ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
10 มี.ค. 2564 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ดิน ปุ๋ย หรืองบประมาณสำหรับทำแปลงเกษตรให้กับผู้พิการทางสายตา
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!