ขอเชิญฟังเสวนาให้ความรู้เรื่อง "Happy DIY เกษียณเป็นจริงได้"

สภาพนักงานจะจัดโครงการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “Happy DIY เกษียณสบายเป็นจริงได้”เพื่อให้สมาชิกสภาพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ในเรื่องของการออมเงิน การบริหารหนี้การลงทุนและความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถวางแผนทางด้านการเงินในอนาคตของตนเองอย่า...

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

สภาพนักงานขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 256...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2562

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

มอบปฏิทินเพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท...

ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาพร้อมข่าวสาร ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

Disrupt

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562 ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Disrupt” 

ประกาศวันที่ : 11 เมษายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่

ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ...

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่...

งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวั...

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จัดงานเชิด...

สภาพนักงานแสดงความยินดีผู้ได้ร...

การประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ ผู้ช่วยศาส...