ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย...

ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยให้ทุกส่วนงานหม...

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ...

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงาน...

ประกาศวันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รั...

สภาพนักงานได้จัดโครงการงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัล "รัตนบู...