ครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปรับตัวให้พร้อมเสริมทักษะ เพื่อความแข็งแกร่งในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำของสำนักงานสภาอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 28 แห่งที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และได้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “การพัฒนางานและบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์ในสถานการณ์ยุคดิจิตอล” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำของสำนักงานสภาอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 28 แห่ง ได้พัฒนศักยภาพ เสริมทักษะ เพื่อความแข็งแกร่งในการทำงานยุคดิจิทัล และได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อการพัฒนาและการทำงานเป็นทีม ให้นำไปสู่ความสำเร็จของตนเองและองค์กร