กิจกรรมตอบแบบสำรวจด้วยเครื่องมือวัดความสุข HAPPI NOMETER ในระบบออนไลน์ของนิสิติ

หาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ต้องดำเนินกิจกรรมการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
.
ขอความร่วมมือนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจด้วยเครื่องมือวัดความสุข HAPPI NOMETER ในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
.
เข้าสู่แบบสำรวจ ได้ที่ 👇👇
==>> เข้าทำแบบสำรวจออนไลน์ https://app.happinometer.com/index.php/991193?lang=th
==>> รหัสผ่านสำหรับการทำแบบสำรวจ 👉 happystubu