วัฒนธรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนาฏตยศิลป์ โขนและละคร

สารสภาพนักงานขอนำบทความวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนาฏตยศิลป์ โขนและละครมาให้ความรู้เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไม่ให้สูญหาย และร่วมกันส่งเสริมศิลปะดนตรีให้มั่นคงภายในกรอบวัฒนธรรมไทยที่งดงามต่อไป

ผู้เขียนบทความ: ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี สมาชิกสภาพนักงาน คณะดนตรีและการแสดง