ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์

ประวัติผู้สมัคร (คลิก)