ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “พระกินรี” คนดีของแผ่นดิน 2565 สาขา “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)