ขอเชิญชวน คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพาจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตร 19 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ประกาศฯ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (0105-2567)

● ขอเชิญชวน คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

* รับสมัคร วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานสภาพนักงาน ห้อง 213 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี(อาคาร ภปร)