ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 สภาพนักงานได้ประชุม ฯ เพื่อกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้สภาพนักงานดำเนินการ ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร