การสร้างองค์กรสุขภาวะด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

สารสภาพนักงานฉบับนี้ มีบทความที่มีสาระดี ๆ ที่อยากชวนตั้งคำถามกันและมาหาคำตอบ “จะมีความสุขในการทำงานได้อย่างไร” เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะตอบง่าย แต่ก็ตอบยาก เพราะขณะที่ใครหลายคนดูเหมือนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่คนเหล่านั้นก็กลับค้นหาและพยายามไขว่คว้าอยู่เสมอ ท่ามกลางแนวคิดการค้นหาความสุขมากมาย จึงเกิดคำถามใหม่เกิดขึ้นมาว่า เราจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร เช่นเดียวกับ ความสุขในการทำงาน (Workplace Happiness) ที่จะเป็นตัวสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในองค์กร โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน การสร้างความจงรักภักดีของพนักงาน และลดอัตราการลาออกให้น้อยลง หลายองค์กรจึงหันมาใส่ใจการสร้างความสุขในที่ทำงานมากขึ้น การสร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้กันการนำหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดการร่วมงาน และประพฤติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานได้

ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ออกแบบ : นางเอื้อมพร ศิริธรรม เจ้าหน้ที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน