ทำไมต้องมีชำนาญการ?

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2566 #ทำไมต้องมีชำนาญการ?

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภายในมหาวิทยาลัย มักมีคำถามมากมายในการสนทนากับการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น เช่น ทำแล้วได้อะไร ทำแล้วมีอะไรเปลี่ยน ทำแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น กฎเกณฑ์ข้อบังคับในการทำงาน และมีอีกหลากหลายเหตุผล….

บทบาทของสายสนับสนุนคือ ช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อหาทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย พร้อมแนวทางการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร และสายวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัย ต้องมีความชำนาญในหน้าที่ของตน

ผู้เขียนท่านมีข้อคิดและคำแนะนำดีดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ #ทำไมต้องมีชำนาญการ สิ่งสำคัญที่สุดคือ จำเป็นต้องหาแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงาน สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ฯลฯ

Cr: ขอขอบคุณ คุณอโณทัย ธีระทีป สมาชิกสภาพนักงานสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา