สมดุลงานและชีวิตในมิติด้านสุขภาพ

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565 👉 ฉบับนี้มาในรูปแบบ

E-Book  “สมดุลงานและชีวิตในมิติด้านสุขภาพ”

🔸ชีวิตที่มีความสุข สมดุล ส่งผลให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น สมดุลงานและชีวิต ประกอบด้วย งาน (Work) ชีวิต (Life) และ สมดุล (Balance) เราควรจัดสรรบริหารเวลากันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
ขอขอบคุณ นายสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ นายธรรมศักดิ์ สงกา สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักบริการวิชาการ  https://online.fliphtml5.com/czrun/ckqw/?fbclid=IwAR2S1ats-WAc27FUdY2k4utUPC9dJYAIFoZ4RQyXWJf0JjnDyWY6uO9kaUQ#p=1