ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้าน ต.บางพระ จ.ชลบุรี

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2565 ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้าน ต.บางพระ จ.ชลบุรี ที่กำลังจะเลือนหาย

การต่อเรือเป็นงานหัตถกรรมฝีมือช่างพื้นบ้านที่สำคัญ บ่งบอกถึงพื้นฐานการคิดที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงการสร้างสรรค์งานที่ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ คิดค้นขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยและประกอบอาชีพการประมงควบคู่ไปกับความชำนาญเชิงช่าง สะท้อนความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนฝั่งลุ่มน้ำหรือทะเลเป็นอย่างดี เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม การต่อเรือประมงพื้นบ้านก็ยังคงดำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน