การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนระดับครัวเรือน

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566 ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ เหตุใด❓ ปุ๋ยมูลไส้เดือนจึงเป็นที่นิยมในการเพาะปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ และพืชผักที่มีมูลค่าสูง ปุ๋ยมูลไส้เดือนจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อพืชมากกว่า 200 ชนิด และฮิวมัสในปริมาณสูง ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ สมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร