งานแถลงข่าวโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ณ บริเวณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL@Futurepark การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการส่งขยะกลับบ้าน” อันเนื่องมาจากทั้งสองหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและรณรงค์การจัดการขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเชิญชวนให้ทุกคนหันมารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมของโครงการนี้ เป็นการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ เสื้อผ้าเก่า, ผ้าขาดที่ใช้ไม่ได้แล้ว, ถุงเท้าเก่าขาด, หนังสือขาดหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการผลิตสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในการสร้างเป็นพลังงานสะอาดต่อไป ซึ่งพลังสะอาดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่จะช่วยรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากปัญหามลภาวะต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย

💛 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นพลังงานสะอาด สิ่งของที่ต้องการ เสื้อผ้าเก่า, ผ้าขาดที่ใช้ไม่ได้แล้ว ชุดชั้นในขาด, เก่า, ย้วย ถุงเท้าขาด, เก่า, ย้วย หนังสือขาดๆ กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
📍 จุดรับส่งสิ่งของ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป