ความสมานฉันท์

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2566 #ความสมานฉันท์

ความสมานฉันท์คืออะไร? ผู้เขียนท่านขอน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่า ความสมานฉันท์กันในสังคมจะเกิดขึ้นได้จะต้องยึดหลักสำคัญคือ การไม่มีอคติ 4 หรือการไม่ลำเอียง 4 ประการคือ

▶️ไม่ลำเอียงเพราะความรัก คือไม่มีฉันทาคติ

▶️ไม่ลำเอียงเพราะความชัง คือไม่มีโทสาคติ

▶️ไม่ลำเอียงเพราะความกลัว คือไม่มีภยาคติ

▶️ไม่ลำเอียงเพราะความหลง คือไม่มีโมหาคติ

อคติทั้ง4 นี้เป็นเหตุแห่งความแตกแยก……..สังคมน่าอยู่ขึ้นเมื่อทุกคนในสังคมมีความสมานฉันท์กัน

Cr: ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงาน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา